Av03b5.vze.com

Trang chu

Lich thi

Diem thi lan 1

Diem thi lan 2

Thoi khoa bieu


... Diem thi mon Doc Hieu 2

 Nguyen Ho Anh Thu                                7.5

Tran Gia Ly                                             6.0

Nguyen Thi Duc                                       4.0

Le Thi Thu Huong                                    5.5

Nguyen Ngoc Thu Hai                             7.0

Tran Thi Thuy Linh                                  6.0

Nguyen Kim Ngan                                   6.5

Ton Ngoc Thien Thanh                            5.0

Vo Thi Thu Thao                                      5.0

Ho Thuy Tien                                           6.5

Nguyen Thi Hai Trieu                              5.5

Tran Thi Bich Tran                                  5.5

Doan Thanh Hang                                   6.5

Le Hoang Thuy Linh                                6.5

Ong Thuy Nhu                                         7.0

Nguyen Thi Mai Phuong                          5.0

Ngo Nhat Quynh                                     0.0

Do Tran Thi Tuyet Suong                        6.0

Tran Thi Mong Thuong                            7.0

Quach Thanh Thao                                  7.5

Le Ngoc Thanh Thuy                               7.0

Tran Hoang Yen                                      5.5

Nguyen Thi Hoang Yen                           0.0

Duong Thi Thien Thanh                           6.0

Tran Thi Mong Vy                                    6.0

Vo Huy An                                               6.5

Nguyen Quoc Buu                                   6.5

Vo Tien Dat                                             6.0

Tran Hoang Hai                                       7.0

Le Thanh Lang                                        3.0

Tran Khoi Nguyen                                   6.5

Do Duc Thang                                          5.0

Nguyen Van Han                                     5.0

Ngo Van Hung                                         6.0

Pham Tien Loi                                         5.5

Le Tu Hoang Quan                                  6.5

Nguyen Hong Quan                                 6.0

Tran Manh Tuan                                      7.0

  Tran Kim Ngoc                                         6.5 

Nguyen Duong Minh Hang                     3.5

Lam Thi Minh Xuan                                  3.0

Vo Tran Thanh Hung                               0.0

Tran Ngoc Loan Anh                                0.0

Vo Thi Hong Anh                                     5.5

Tran Ngoc Tu Nguyen                              5.0

Thai Nguyen Hong Ngoc                         6.5

Tran Buu Ngoc                                        6.5

 

..::Av03b5.vze.com::..Chao mung den voi trang Web cua lop chung toi..::Av03b5.vze.com::..

So nguoi da cap nhat tu ngay 12/05/2004 


Tran Khoi Nguyen - All rights reserved - Av03b5.vze.com ver 2.0